+90 312 418 55 88 - +90 312 466 22 04 (05-06-07-08) adan@adan.av.tr

Faaliyetlerimiz

Ayrıntılar için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bize ulaşın, iletişim bilgileri için tıklayınız…

Sigorta Hukuku
 • Hayat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Mülk kazazedeleri ve iş sigortası
 • Reasürans
 • Trafik Sigortası kaynaklı bedensel ve maddi zararlara ilişkin davalar
 • Kasko sigortasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat alacaklarına ilişkin davalar
 • Emtia nakliyat sigortasına bağlı alacaklara ilişkin davalar dahil olmak üzere tüm alanlarda hizmet vermektedir.
Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • Şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve değişiklikler yapılması,
 • Hizmet ve iş sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Alım, satım ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Müşavirlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Devir, lisans ve ruhsat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Taşıma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Her türlü sözleşme hazırlanması, taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi, düzeltilmesi ve şirketlere hukuki danışmanlık yapılması,
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş ve hizmet sözleşmelerinin incelenmesi,
 • İşyerine verilecek savunma dilekçesi hazırlanması, ihtarname çekilmesi, fesih ihbarında bulunulması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde işe iade davası açılması,
 • İşçinin işten çıkarılması halinde ücret, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma gibi alacaklarının arabuluculuk veya dava yolu ile alınması,
 • Mobing(işyerinde psikolojik baskı olması) ile ilgili dava açılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği yasasının ihlali ile ilgili dava açılması, iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili dava açılması,
 • Emekli olabilmek için hizmet ve sigortalılığın tespiti davası açılması,
 • Yurtdışı hizmet borçlanması davası açılması,
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
İdare Hukuku
 • İdari birimlere başvuru ve itiraz dilekçelerinin yazımı,
 • İdare Mahkemeleri’nde ve Danıştay’da tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının açılması,
 • İdareden alacakların tahsili,
 • Kamu ihale kurumuna itiraz yapılması,
 • İdare ile şahıs arasında oluşabilecek her türlü uyuşmazlıklarda hukuki çözümler sunulması,
İcra ve İflas Hukuku
 • İlama, senede ve diğer tüm belgelere dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Takiplere yapılan itirazların iptali, kaldırılması davası açılması,
 • Menfi tespit davası (borçlu olmadığının tespiti davası), istirdat(geri alım), istihkak davası açılması ve takibi,
 • Ödeme emrine itiraz(borca-takibe itiraz) dilekçesi yazılması,
 • Kiracının taşınmazdan tahliyesi, ödenmeyen kira bedellerinin tahsili,
 • İhtiyati haciz kararı alınması ve icraya konulması,
 • İflas ve iflasın ertelenmesi davaları,
 • İcra ve İflas hukuku ile ilgili tüm sorunlarda hukuki çözümler sunmak,
Enerji Hukuku
 • Kamu kurum ve kuruluşları adına kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin olarak kamu yararı kararları, kamulaştırma kararları, kıymet takdir komisyonlarının ve uzlaşma komisyonlarında Kamulaştırma Kanunu uyarınca yürütülmesi gereken süreçlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kıymet takdir raporlarının hazırlanmasında esas alınacak yöntemler ve kriterlere ilişkin hukuki danışmanlık
 • Uzlaşma çağrıları ve uzlaşma görüşmelerinin sağlanmasında hukuki danışmanlık
 • Uzlaşmama durumunda sürece ilişkin tutulacak tutanak ve izlenecek hukuki süreçler ile taşınmazın kamulaştırılması amacıyla ikame edilecek Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Maddesine istinaden açılan davalar ile ilgili hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma kararı ile mülkiyeti hazineye kazandırılan taşınmazlara ilişkin lisans sahibi şirketler adına bedelsiz irtifak haklarının tesisine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasının akabinde yasal şartların kontrolü ile ilgili idarelerden teminat mektuplarının iadesine ilişkin hukuki danışmanlık
 • EPDK, Enerji Bakanlığı, TEDAŞ, TEİAŞ ve bu birimlere bağlı taşrada bulunan Milli Emlak Müdürlükleri, Muhakemat Müdürlükleri, Defterdarlık ve ilgili taşra teşkilatlarında idari süreç takibi ve devamında adliyelerde enerji hukuku ve kamulaştırma hukuku ile ilgili tüm avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine istinaden idarenin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma sürecine ilişkin hukuki danışmanlık
 • Orman, Mera vb. vasıflara haiz taşınmazlar için gerekli izinlerin ve idari süreç hakkında hukuki danışmanlık
 • Hazine taşınmazlarının kullanımına ihtiyaç duyulması halinde kurulacak irtifak haklarına ilişkin hukuki danışmanlık
 • Enerji Projeleri kapsamında özel mülkiyet taşınmaz hak sahiplerince idari yargıda açılacak kamulaştırma kararının iptali davalarının, ÇED belgelerine ilişkin davaların, imar planlarına ilişkin iptal davalarının, acele kamulaştırma kararlarına karşı açılan iptal davalarının ve üretim lisanslarının iptaline ilişkin açılan davaların takibi ile hukuki danışmanlık
İnşaat Hukuku
 • İnşaat sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve ofisimiz iş ve proje sahiplerine, müteahhitlere, taşeron ve alt taşeronlarla ihtiyaç duydukları her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.

   

Marka ve Patent Vekilliği
 • Marka tescil başvuruları
 • Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki dava takip işlemleri Marka hakkını ihlal davaları
 • Marka hakkına tecavüz suçu kapsamında orijinal ürünlere el konulması ile marka hakkına tecavüzden kaynaklanan hukuki ve cezai davaların takibi
 • Mükerrer marka başvurularına ilişkin itiraz ve iptal davası takibi
 • Sınai mülkiyet haklarına tecavüz halinde tazminat davaları olmak üzere marka vekilliği ile fikri ve sınai haklar hukuku alanında hizmet vermektedir.